دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

استاندارد آموزشی و برنامه درسی

منبع آموزشی مربوط به این درس “کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی “- ۲۱۱۱۳۸ است و همه استانها ملزم به معرفی این کتاب در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش می باشند.

دریافت کتاب: کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی

 

برنامه درسی (استاندارد آموزشی) درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی دوره دوم متوسطه برای کلیه رشته های شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش از پیوند زیر قابل دریافت است:

پیوند: استاندارد آموزشی کارگاه نوآوری و کارآفرینی

 

راهنمای برنامه درسی دروس خوشه شایستگی های غیر فنی پایه یازدهم شامل دروس «نوآوری و کارآفرینی»، «کاربرد فناوری های نوین» و «مدیریت تولید» در تمای رشته های شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش از پیوند زیر قابل دریافت است:

پیوند: راهنمای_دروس_خوشه_شایستگی_های_غیرفنی