دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

بیوگرافی کار آفرینان

 

هنرجوی کارآفرین بخش کشاورزی روستای یوسف آبادتوابع نوک آباد:

جناب آقای الیاس دری یوسف آبادی دوران کودکی خودرا درروستای کوچک وزیبای یکی ازمناطق کم برخورداراستان پهناورسیستان وبلوچستان به نام یوسف آباد ازتوابع بخش نوک آباد شهرستان خاش سپری نمود.ازآنجائی که شغل وحرفه پدری ایشان کشاورزی بوداما همواره به دلیل آشنا نبودن با شیوه های نوین وبه روزکشاورزی درآمدبسیارپائینی داشتند.علاقه به کشاورزی الیاس را برآن داشت تا باتوجه به پتانسیل های خوبی که دربخش کشاورزی روستای خویش می دید،دراین رشته ادامه تحصیل دهد.ازآنجائی که روستای یوسف آبادفاقدهنرستان بودوازطرفی الیاس رازموفقیت خودرا درتحصیل درهنرستان یافته بود بعدازگذراندن دوران راهنمائی تصمیم گرفت جهت ادامه تحصیل به هنرستان شهیدرجائی شهرستان خاش برود.ازاینکه می دید کشاورزی درروستایش به شیوه ی سنتی وناکارآمدانجام می گیردهرروز اراده اورا دریادگیری مباحث جدید کشاورزی درهنرستان قوی ترمی ساخت .اوپس ازفارغ التحصیل شدن ازهنرستان شهیدرجائی با کوله بارتجربه اندوخته شده ازتحصیل درهنرستان وبا خودباوری که با آموزش بهینه درهنرستان به دست آورده بود اقدام به احداث گلخانه درروستای خویش نمود وضمناشتغال زایی برای جوانان بیکار در روستا ،اقدام به تبلیغ ومشاوره به هم روستائیان خوددرراستای تغییر در روشهای کشاورزی از سنتی به مکانیزه نمودوتحفه ارزشمندوبه یادماندنی فواید تحصیل درهنرستان برای همیشه دراذهان اهالی آن روستاجاودانه ماند.            

صفحه: 1 2 3 4 5 6