دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

بیوگرافی کار آفرینان

 

کارآفرین بخش خدمات مسلم محمدزاده:

جناب آقای مسلم محمدزاده درروستای کله گان ازتوابع شهرستان سراوان به دنیا آمد.تحصیلات ابتدائی رادرروستای مذکوروتحصیلات راهنمائی رادرشهرستان سراوان به پایان رساند.مقطع متوسطه رادرهنرستان کاردانش امام خمینی (ره) دررشته ی کامپیوترادامه داد.ایشان بیان نمودند:درسال سوم درسی به نام کارآفرینی داشتیم که هنرآموزاین درس شخصی به نام محمدعلی فخیره بود.ایشان ضمن تدریس درس کارآفرینی سعی براین داشت تاانگیزه ی کارآفرین شدن رادرهنرجویان ایجادکند،کم کم علاقه ی زیادی به این درس درمن ایجادشد.با توجه به نوع علاقه ی من ایشان نیزدرزمینه ی تأسیس موسسه ی کاریابی ومشاوره شغلی اطلاعاتی به من دادند.درقسمت عملی این درس ضمن تهیه ی طرح کسب وکار،نحوه ی تأسیس موسسه ی کاریابی ومشاوره شغلی ،به فکرایجادواقعی این موسسه افتادم وملاقاتی رابا رئیس اداره ی کارترتیب دادم.درجلسه ی مذکورآقای سپاهی ازبنده به عنوان موسس کاریابی حمایت کردند.بنده نیزبا پیگیری های متعدد بعدازفارغ التحصیل شدن ،موفق به تاسیس شرکت کاریابی مذکورشدم.اودرپایان می گوید:موقعیت نه چندان مطلوب اشتغالزایی برای جوانان شهرستان سراوان،آموزشهای عملی و حرفه ای هنرستان ،صبروتوکل به خداواعتقادبه باورداشتن توانمندیهای ذاتی وخدادادی ازدلایلی است که مراموفق کرده است ومن توانسته ام به یکی ازاهداف مهم زندگی خودبرسم.

 1

صفحه: 1 2 3 4 5 6