دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

بیوگرافی کار آفرینان

 

کارآفرین بخش کشاورزی روستای زیرکیک بخش ایرندگان بهمن ایرندگانی :

جناب آقای بهمن ایرندگانی متولدروستای زیرکیک ازبخش ایرندگان شهرستان خاش می باشد.تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را دربخش ایرندگان ومقطع متوسطه را درهنرستان شهیدرجایی خاش سپری نموده است.چیزی که ازاوان کودکی همواره ایشان را آزارمی داده گرایش جوانان این خطه به سوی مشاغل کاذب به دلیل نبودامنیت شغلی درمنطقه بود،اما او همواره ازپدرآموخته بود بایدبه دنبال کسب روزی حلال بودهرچنداندک.درهمان سال دوم هنرستان با حمایت های پدردلسوزوزحمت کش خودتصمیم به کارآفرینی می گیرد.اگرچه درپیمودن مسیردچاردلهره بوده اما درس های پدردرراستای پرهیزازناامیدی وکوله بارارزنده مباحث علمی وعملی آموخته شده درهنرستان همچون چراغی روشن گرمسیرپیمودن راه وی بود.اوبا یاری خداوحمایت های مسئولین ازفارغ التحصیلان هنرجویان هنرستان ها، موفق به ایجاداشتغال با شراکت خانوادگی دراین منطقه ی محروم می شود تا سرمایه ی خویش را درجهت اشتغالزایی دراین منطقه ی دورافتاده هزینه نمایدتا تلنگری باشدبرای آنان که همواره به این خطه ی جغرافیای ایران بی توجهی نموده اند.نامبرده نظربه حرفه مقدس کشاورزی پدر، اقدام به احداث گلخانه ی خیار می نماید.همزمان با فعالیت کشاورزی واحداث گلخانه درجهت توسعه ی فعالیتهای خویش اقدام به ایجاداستخر پرورش ماهی سردآبی قزل آلا وگرم آبی می نماید.اودرمجموع برای 4نفردراین روستا بطورمستقیم اشتغال زائی نموده است.اگرچه دربخش غیرمستقیم اشتغال زائی منطقه ی خودنیزبسیارموثربوده اند.

صفحه: 1 2 3 4 5 6