دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نمونه بیوگرافی

تذکر: کارآفرین ومخترع عزیزدربیوگرافی خویش بایدبه موارداشاره شده ی کلیدی بپردازیدشما می توانید غیر از موارد اشاره شده به مقوله های مهم زندگی خویش  ومسیرشغلی و تحصیلی خوددر زمینه ی کار آفرینی یا اختراع یا … بپردازید. لازم به ذکر است که ازکپی کردن متن بیوگرافی وتعمیم آن به خوداجتناب فرمائید. بیوگرافی شما در کتاب کارآفرینان استان چاپ می شود.

نمونه بیوگرافی:

اینجانب … … … … متولد سال … … روستای … … … … از بخش … … … … شهرستان… … … استان… … … … می باشم. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در بخش … … … … دبستان… … … … راهنمائی… … … … … ومقطع متوسطه را در هنرستان … … … … … در رشته ی … … … استان… … … … شهرستان … … … بخش… … … … روستای … … … سپری نموده ام. درحال حاضر در روستای … … … … بخش … … … با توجه به حرفه پدری مشغول… … … فعالیت کشاورزی احداث گلخانه ی خیار وکاشت محصولاتی چون برنج؛ گندم ؛ جو؛ و … می باشم. همزمان با فعالیت کشاورزی دارای استخر پرورش ماهی  سردآبی قزل آلا وگرم آبی جهت فروش ودرآمدزائی می باشم. اینجانب با همکاری پدرم واحداث گلخانه به طور مستقیم برای … … نفر وغیرمستقیم … … … نفر اشتغال زائی نموده ایم. محصولات وخدمات ارائه شده ما عبارتند از … … … … … … … … … … … … … … ویزگی های تمایز کسب و کار ما ما بقیه ی همصنفی های خود عبارت است از قیمت مناسب تر، دسترسی آسان ترو… … … … … … …

چیزی که ازاوان کودکی همواره مرا آزارمی دادگرایش برخی ازجوانان به سوی مشاغل کاذب  به دلیل نبودامنیت شغلی بوداما من همواره ازپدرآموخته بودم بایدبه دنبال کسب روزی حلال بودهرچنداندک.انگیزه ی اصلی (ایده ی) کارآفرینی در من از زمان … … … … … … … باتوجه به … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ایجادشد.

درهمان سال دوم هنرستان با حمایت ها وهمکاری پدردلسوزوزحمت کش خودتصمیم به احداث گلخانه گرفتم.اگرچه درپیمودن مسیردچاردلهره بودم اما درس های پدردرراستای پرهیزازناامیدی وکوله بار تجربه ی علمی آموخته شده دررشته ی کشاورزی همچون چراغی روشن گرمسیرپیمودن راهم بود.با یاری خداوحمایت های مسئولین موفق به ایجاداشتغال دراین منطقه ی محروم شدم تا سرمایه ی خویش را درجهت کارآفرینی دراین منطقه ی محروم هزینه نمایم .اینجانب قصد دارم در آینده (چشم انداز کار ی) … … … … … … … …  در مرکز استان مرکز توزیع مستقیم محصولات خودرا با انگیزه ی … … … … … … … … … … … .

علاقه به ادامه ی تحصیل وارتقای بنیه ی علمی باعث شد تا دردانشگاه… … … … … استان … … … … … شهرستان… … … … در رشته ی… … … … … … … به تحصیلات تکمیلی بپردازم چراکه عقیده دارم … … … … … … … اینجانب در سال … … … … … … موفق به کسب رتبه ی … … … … … در جشنواره/مسابقات بین المللی/کشوری/استانی… … … … … با موضوع… … … … … … ..شدم.اینجانب از وضعیت کنونی کارآفرینی خودراضی می باشم اما در حال حاضر موانعی چون … … … … … … … مانع از … … … … … … … میگردد. پیشنهادمی گردد… … … … … … … … … … … …