دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جدول معیار برای امتیاز بندی مدیران

جدول امتیاز بندی فعالیت های تعیین شده ی حوزه ی کارآفرینی ویژه ی مدیران، با هدف ترویج و تثبیت فرهنگ کسب وکار و کار آفرینی در هنرستان ها در اختیار همکاران محترم قرار می گیرد.