دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس کار آفرینی، قانون کار، بهداشت و ایمنی کار به منظور استفاده همکاران عزیز قابل دانلود است.