دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

موارد مورد نظر در هنرستان تولیدی

مدیران محترم هنرستان ها، هنرستان تولیدی بنا به موارد مندرج در پرونده ضمیمه مورد ارزیابی قرار ی گیرد.