دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نکاتی پیرامون طراحی سوال استاندارد

همکاران محترم،مدیران و هنر آموزان عزیز،  به منظور طراحی استاندارد سوالات در نوبت های دی، خرداد و شهریور و ازرشیابی صحیح هنرجویان شایسته است به موارد مندرج در پرونده ضمیمه توجه فرمایید.