دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جشنواره تولید محتوا

شیوه نامه تولید محتوا جهت شرکت تمامی هنراموزان درپیوست قرار گرفته شده است .لازم به ذکر است اثار همکاران تا اواخر اسفندما به ادرسkarafarinisb97@gmail.com فرستاده شود .
شیوه نامه تولید محتوا