دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

جشنواره الگوی برتر تدریس کارگاه نواوری وکارافرینی

http://s10.picofile.com/file/8396109518/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1_%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C98.pdf.html